Nasz sklep do poprawnego funkcjonowania wymaga plików cookies. Korzystając ze sklepu, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
 Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy extrameble.pl (zwany dalej "Sklepem/Strona www") jest prowadzony przez:
KUBERA MEBLE Jacek Kubera
Mianowice 3G
63-600 Kępno

NIP 619 124 98 24

2. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna - sprzedaży.

3. Regulamin oraz umowa kupna - sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.

4. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer z włączoną obsługą cookies, Java i Adobe Flash, lub
b.) Mozilla Firefox z włączoną obsługą cookies, Java i Adobe Flash, lub
c.) Google Chrome z włączoną obsługą cookies, Java i Adobe Flash, lub
d.) Opera z włączoną obsługą cookies, Java i Adobe Flash, lub
e.) inna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies, Java i Adobe Flash.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie umieszczonego na stronie głównej serwisu extrameble.pl, pobrać go i sporządzić jego wydruk.

II. Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest firma KUBERA MEBLE Jacek Kubera z siedzibą: Mianowice 3G, 63-600 Kępno, NIP 619 124 98 24.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia, a także podczas kontaktu poprzez e-mail, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, którym jest:

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupy oferowanych przez nas produktów.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec naszej Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz w naszym serwisie oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników naszego serwisu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Sprzedający oświadcza, że nie udostępnia Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

III. Zamówienia

1. Sklep internetowy umożliwia złożenie zamówienia poprzez:

a.) online - za pośrednictwem sklepu internetowego, pod adresem: www.extrameble.pl
b.) pocztą elektroniczną, pod adresem: info@extrameble.pl

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z nadaniem mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do zapłaty i odbioru towaru.

4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych. 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma KUBERA MEBLE zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

5. Firma KUBERA MEBLE może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę KUBERA MEBLE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy.

6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy KUBERA MEBLE.

IV. Czas realizacji

1.Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest dokonanie płatności w formie zaliczki o wartości 30% danego towaru na podany numer konta

2. Termin realizacji dostawy wynosi do 21 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia zaliczki do Zamówienia w kwocie 30% jego wartości.

V. Płatności

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2. Kupujący ma możliwość dokonania płatności za zakupione produkty w następujący sposób:

a.) gotówką podczas odbioru osobistego (po wcześniejszym uiszczeniu zaliczki w kwocie 30% wartości Zamówienia).
b.) podczas odbioru produktów przy przesyłce kurierem (po wcześniejszym uiszczeniu zaliczki w kwocie 30% wartości Zamówienia).
c.) Przelew bankowy (po wcześniejszym uiszczeniu zaliczki w kwocie 30% wartości).

IV. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej.
3. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Sklepu. Koszty dostawy są uzależnione od rodzaju i ilości zakupionych Towarów.
4. Przesyłka powinna zostać dostarczona następnego dnia roboczego po dniu, w którym została wysłana.
5. Klient zostaje poinformowany o zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Uwaga! Kurier nie wnosi towaru do domu lub mieszkania. Po stronie Kupującego ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości osób do wniesienia mebla do miejsca przeznaczenia lub wykupić dodatkową usługę.

V. Zwroty towarów i odstąpienie od umowy

1.Zgodnie z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
2. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany niezwłocznie zwrócić Sprzedającemu kompletny towar, bez widocznych śladów jego używania, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon lub fakturę) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze za towar.
3. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
4. Zwrot ceny zakupu towaru zostanie dokonany w terminie 21 dni, przelewem na rachunek bankowy Kupującego lub przekazem pocztowym.
5. UWAGA! Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sprzedającego świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego.
6. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
7. Możliwość zwrotu nie przysługuje między innymi w przypadku zakupu produktów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.
8. W szczególności bezwarunkowemu zwrotowi w ciągu 14 dni nie podlegają artykuły produkowane pod konkretne, indywidualne zamówienie klienta (meble o określonym przez Konsumenta modelu, typie drewna, kolorze drewna, kolorze obicia).
9. Informacja o tym, że produkt będzie wyprodukowany zgodnie z właściwościami określonymi przez Kupującego, i w związku z tym wyłączona jest możliwość zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni, jest zamieszczana w systemie transakcyjnym przed złożeniem zamówienia.
10. Możliwość zwrotu produktu w ciągu 14 dni nie przysługuje w przypadku opisanym w art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, to jest:

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

11. Szczegółowe prawa i obowiązki związane ze zwrotem towarów określa Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. wraz z jej późniejszymi zmianami.

V. Reklamacje

1. Sklep odpowiada przed Konsumentem za ujawnione w ciągu 2 lat od dnia zakupu wady produktów (niezgodność z umową).

2. W razie wykrycia wad w zakupionych produktach Konsument ma prawo do złożenia reklamacji, w tym celu powinien poinformować Sklep o wadach najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od ich wykrycia i odesłać do Sklepu wadliwe produkty. Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę.

3.Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

4. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że Sprzedający ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.

5. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w pkt.4 , nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

6. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez Kupującego.

7. Kupujący nie może od umowy odstąpić , jeśli sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie.

8. Podczas odbioru towaru Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera ułatwi Sprzedającemu ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń od firmy kurierskiej.

9. Sklep odpowiada na reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania poprzez wysłanie odpowiedzi listem poleconym, e-mailem lub w inny sposób, określony przez strony.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami, w tym pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Kupujący.

11. Szczegółowe prawa i obowiązki stron wynikające z reklamacji z tytułu niezgodności z umową określa Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. wraz z jej późniejszymi zmianami.

12. Wszelkie żądania reklamacyjne można wysyłać pisemnie na adres Sklepu/Strona www, lub mailem:

VI. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

 

 
Kontakt z nami:

Telefon: +48 605 600 666
E-mail: info@extrameble.pl

© 2017 extrameble.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.